Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård har nio delregister. Sex av dem gäller kirurgiska åtgärder och tre gäller hörselrehabilitering. I registren samlas data om genomförda åtgärder och utfallet av dem. Stort fokus ligger på patienternas beskrivning av uppnådda resultat. Patienterna besvarar enkäter med frågor om exempelvis grad av symtombefrielse, upplevt nöjdhet och upplevda komplikationer.

Registerdata är avsedda att användas för lokal verksamhetsutveckling i ÖNH-sjukvården och återförs till de lokala enheterna på flera sätt. Varje registrerande enhet kan ladda ner sina egna data i obearbetad form från delregistrens hemsidor. På hemsidorna presenteras också kontinuerligt statistik från registren. Dessutom analyseras data av ledningen för respektive delregister för att publiceras i en årsrapport. Registerföreträdarna gör också klinikbesök och arrangerar möten där slutsatser av registerdata diskuteras.

Ett sekundärt men viktigt användningsområde för registerdata är forskning.
Läs mer under rubriken Forskning.

Organisation

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård drivs på uppdrag av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi. Det finansieras som andra kvalitetsregister med anslag från staten och landstingen/regionerna. Vart och ett av de nio delregistren leds av en referensgrupp sammansatt av personer med hög och erkänd kompetens inom delregistrets område. I referensgrupperna finns yrkesgrupperna läkare, sjuksköterska, audionom och civilingenjör representerade. Ordförandena för referensgrupperna bildar tillsammans med registerhållaren en styrgrupp med ansvar för alla delregister. I denna styrgrupp är registerhållaren ordförande.

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård startade med fem delregister 1997 och har sedan successivt vuxit. Sedan hösten 2012 är registret anslutet till stödorganisationen Registercentrum Västra Götaland. Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller IT-plattformen Stratum och erbjuder kompetens inom IT, statistik, projektledning, kommunikation, juridik, med mera.

Läs mer om Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi.

Läs mer om Registercentrum Västra Götaland.