Se aktuell statistik från delregistren

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna
Vilka resultat når hörselvården nationellt och lokalt? Och hur stor andel av patienterna har kokleaimplantat?
Se statistik.

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi
Se dagsfärska onlinedata om röstförbättring efter operation på de olika sjukhusen och totalt i landet.
Se statistik.

Registret för myringo- och ossikuloplastik
Se statistik om operationer för att laga hål i trumhinnan.
Se statistik.

Nio delregister stimulerar till kvalitetsförbättringar

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård består av nio delregister. Det finns tre för hörselrehabilitering och sex för kirurgiska åtgärder. Denna webbplats vänder sig i första hand till vårdpersonal, men det finns också information för patienter. I registren samlas data om insatser för patienterna och vad resultaten blir. Patienterna svarar själva på enkäter om utfallet av utförda åtgärder. Registerdata kan användas för att förbättra verksamheterna lokalt. Ett sekundärt men viktigt användningsområde för registerdata är forskning. Statistik ur registren visas på deras respektive webbplatser.
Läs mer.

Delregister

Förbättringsarbete gav färre blödningar efter tonsilloperation

Blödningar efter tonsilloperationer är potentiellt livshotande. Det skiljer stort mellan olika kliniker vilken andel av patienterna som drabbas. Nu har Tonsilloperationsregistret visat att det går att minska antalet blödningar genom systematiskt förbättringsarbete.

Läs mer.
KONTAKT