Forskning

Flera delregister inom Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård är forskningsaktiva. Längst har Tonsilloperationsregistret kommit. De första vetenskapliga artiklarna som ett kvalitetsregister producerar har ofta deskriptiv karaktär. Man ger till exempel en översikt över hur klinisk praxis ser ut i landet inom ett visst område eller man redogör för patientgruppens sammansättning. Nästa steg är att kunna identifiera faktorer som gör vården bättre eller sämre.

Tonsilloperationsregistret har publicerat flera artiklar som visar vilka sätt att operera som ger minst komplikationer. Andra delregister har eller kommer inom kort att publicera deskriptiva artiklar.

Att forska på registerdata

Vill man forska på data från något av ÖNH-registrets delregister ska man kontakta respektive referensgrupp. Kontaktuppgifter finns på delregistrens egna webbsidor. Referensgruppen kollar så att inte likartade studier startas parallellt och kan ge allmän vägledning.

Man måste också lämna in en ansökan om tillstånd hos en regional etikprövningsnämnd. Om den beviljas kan man ansöka om datauttag hos det aktuella registret. Ifylld ansökan skickas till respektive referensgruppsordförande för ÖNH-registrets delregister. Om det är tidskrävande att ta fram de data som efterfrågas kan delregistret behöva debitera timkostnad för arbetet.

Processen beskrivs i en snabbguide som du laddar ned här till höger. Du kan också ladda ned en utförligare vägledning.

Läs mer om hur man går tillväga för att forska på kvalitetsregisterdata.