ST-projekt och examensarbeten

Kvalitets/patientsäkerhetsarbete samt vetenskapligt arbete med kvalitetsregister

ÖNH-kvalitetsregister lämpar sig väl för olika typer av examensarbeten, som t.ex. ST-forskningsprojekt, ST-kvalitetsarbete samt även examensprojekt för sjuksköterske- och audionomprogrammet.

Varje enhet som registrerar i något av ÖNH kvalitetsregister har tillgång till sina egna data via hemsidan efter inloggning. På varje registrerande enhet finns behov av att analysera registerdata för att få en beskrivning av hur den kliniska processen de-facto bedrivs och vad utfallet blir i jämförelse med andra enheter. Strävan för en klinik bör vara att uppnå bästa möjliga för en process. Genom att studera enheter med bättre resultat kan inspiration till förbättringsprojekt hittas. Uppföljning av förbättringsprojekt som genomförs lokalt kan sedan följas via kvalitetsregisterdata.

Ytterligare förslag på examensarbete är intern validitet av registerdata, d.v.s. kontroll av registeruppgifter mot uppgifter i journal eller andra datakällor. Även projekt som syftar till att öka registreringen (täckningsgrad) eller svarsfrekvenser lämpas sig väl som projekt. Även vidareutveckling av strukturerad patientinformation eller processen kring registrering av data/hantering av enkäter är lämpliga som kvalitetsprojekt. Större analyser av registerdata på nationella kohorter förutsätter ofta en godkänd etikansökan. Bäst är att samordna projekt av denna typ med respektive referensgrupp som även kan bistå med sak-kunskap, handledning och statistiker-stöd.

Exempel på genomförda projekt

  1. Värdekompass för data från kvalitetsregistret för tonsilloperation. Vetenskapligt ST-projekt. Presenterades i årsrapporten 2013. Erik Odhagen under handledning av Joacim Stalfors.
  2. Mortality after tonsil surgery, a population study, covering eight years and 82,527 operations in Sweden. Ostvoll E, Sunnergren O, Ericsson E, Hemlin C, Hultcrantz E, Odhagen E, Stalfors J.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Jun;40(3):248-54
  3. Rehabilitering av personer med grav hörselnedsättning.
    Analys av data från kvalitetsregistret för Grav hörselnedsättning. D-uppsats på Audionomprogrammet Örebro Universitet av Jennie Dahlström. Handledare: Per-Inge Carlsson.
  4. Nationell kartläggning av farmakologiska rutiner och information i samband med tonsilloperation av barn och ungdomar. Elin Andersson, Anna Kroon. Handledare: Elisabeth Ericsson. Examensarbete, Specialistsjuksköterskeutbildningen, Linköping Universitet.
  5. Hörselförbättring efter myringoplastik. Analys av nationellt kvalitetsregister. examensarbete på Läkarlinjen, Johan Moberg, Umeå Universitet. Handledare Eva Westman.
  6. Utvärdera förekomsten av tinnitus pre- och postoperativt jfr med sensorineural nedsättning. Syfte att analysera ev förbättring av tinnitus 1 år efter kirurgi samt samstämmigheten med doktorns uppgifter och patientenkätsvaret. Emma Nilsson, Malmö. Handledare: Anna Stjernquist –Desatnick
  7. Utvärdera patientenkäterna avseende hörselupplevelsen 1 år efter kirurgi jfr med den preoperativa och postoperativa hörsel resultatet. Syfte att belysa livskvalitets förbättring avseende hörsel. Oskar Zeidlitz, Östersund. Handledare: Joakim Grendin

Sidan uppdaterad 2016-11-01

Kontaktperson

Joacim Stalfors

Ordförande för Tonsilloperationsregistret

joacim@stalfors.se